Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna (RPOT)
przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Celem działalności Placówki jest, między innymi, zapewnienie dzieciom całodobowej specjalistycznej opieki i wychowania, rehabilitacji, działań terapeutycznych, świadczeń zdrowotnych oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb, kształcenia, wychowania.

Nasz zespół:
– Psycholog
– Pedagog
– Terapeuta
– Fizjoterapeuta
– Logopeda
– Pielęgniarka
– Wychowawcy
– Opiekunowie
– Pracownik Socjalny