Celem Placówki jest:

 • zapewnienie dziecku opieki, wychowania, a także zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb,
 • prowadzenie zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych, socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, zajęć rewalidacyjnych, rekompensujących braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego oraz innych wynikających z potrzeb życia dziecka,
 • zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
 • zapewnienie dzieciom kształcenia dostosowanego do poziomu intelektualnego, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinie adopcyjnej.

Placówka realizując swoje zadania w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem ma na uwadze podmiotowość dziecka oraz rodziny, a także przestrzeganie praw dziecka, w tym w szczególności:

 • zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb,
 • zapewnienie poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchania jego zdania i w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • zapewnienie dbałości o poszanowanie oraz podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi dziecku,
 • uczenie nawiązywania związków uczuciowych oraz interpersonalnych,
 • zapewnienie poszanowania potrzeb religijnych,
 • zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymaniu osobistych kontaktów dziecka z rodziną i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 • uczenie poszanowania tradycji,
 • uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 • uczenie organizowania czasu wolnego, w tym zapewnianie uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i wyjazdach,
 • kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych,
 • przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w codziennym życiu,
 • wyrównanie deficytów rozwojowych dzieci,
 • uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami prawnymi,
 • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • zapewnienie dziecku korzystanie z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych, specjalistycznej opieki medycznej oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze,
 • zapewnienie rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wczesną interwencję i wieloprofilowe wspomaganie małego dziecka,
 • zapewnienie specjalistycznego leczenia, pielęgnacji, opieki medycznej,
 • innych wynikających z realizacji zadań w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.

Dzieciom przebywającym w Placówce zapewnia się:

 • wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,
 • dostęp do opieki zdrowotnej,
 • dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
 • wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,
 • zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
 • całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 • dostęp do nauki,
 • pomoc w nauce.

W zakresie wykonywanych zadań Placówka współpracuje z:

 • powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania, lub pobytu rodziców dziecka,
 • asystentami rodziny,
 • organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • ośrodkami adopcyjnymi,
 • placówkami oświatowymi,
 • sądami rodzinnymi,
 • kuratorami sądowymi,
 • organami organizacji rządowej i samorządowej,
 • organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • innymi instytucjami, organizacjami i osobami, które mają na celu wspieranie działań wychowawczych Placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora Placówki i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dziecko kierowane jest do Placówki przez samorząd województwa na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzoziemców na wniosek powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka. W każdym przypadku dziecko kierowane jest do Placówki po zasięgnięciu opinii Dyrektora Placówki.
Przy kierowaniu dziecka do Placówki właściwy powiat przekazuje dostępną dokumentację dziecka zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Do skierowania do Placówki załącza się:

 • odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot, lub półsierot – również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w Placówce albo wniosek rodziców, dziecka, lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w Placówce,
 • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
 • dokumenty szkolne, w tym w szczególności świadectwa szkolne,
 • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie i zakresie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub inne dokumenty pozwalające na określenie specjalnych potrzeb dziecka w zakresie opieki i kształcenia.