• osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
  ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach od 8.00 do 16.00

 • za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
  ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej
  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mcps@mcps.com.pl

 • za pomocą platformy ePUAP
  Adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP

Dziecko kierowane jest do Placówki przez samorząd województwa na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzoziemców na wniosek powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka. W każdym przypadku dziecko kierowane jest do Placówki po zasięgnięciu opinii Dyrektora Placówki.
Przy kierowaniu dziecka do Placówki właściwy powiat przekazuje dostępną dokumentację dziecka zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Do skierowania do Placówki załącza się:

 • odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot, lub półsierot – również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w Placówce albo wniosek rodziców, dziecka, lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w Placówce,
 • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
 • dokumenty szkolne, w tym w szczególności świadectwa szkolne,
 • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie i zakresie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub inne dokumenty pozwalające na określenie specjalnych potrzeb dziecka w zakresie opieki i kształcenia.